Η χορευτική λειτουργία του βλάχικου γάμου, Λάτσα Σοφία

Λαογραφικό μουσείο Πεύκης, δια χειρός Θεοδώρου Στ. ΘεοδώρουΗ εργασία αυτή αποσκοπεί στην περιγραφή του γαμήλιου χορευτικού εθιμοτυπικού των Βλάχων της Πεύκης Τρικάλων κατά τη χρονική περίοδο 1935-1975.

Ειδικότερα, η εργασία αυτή, με σημείο αναφοράς την περιγραφή και ανάλυση του δρωμένου του βλάχικου γάμου, επιχειρεί να καταδείξει τη στενή σύνδεση του με το χορό, ο οποίος το συνοδεύει σε όλες τις φάσεις του. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με βάση την εθνογραφική μέθοδο, όπως αυτή εφαρμόζεται στην επιστήμη του χορού, υπό τους όρους της «συμμετοχικής παρατήρησης» και προέρχεται από πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς πηγές. Τα δεδομένα της έρευνας ταξινομούνται σύμφωνα με το μεθοδολογικό μοντέλο του van Gennep σε τρεις φάσεις. Για την ανάλυση της δομής και μορφής των χορών καθώς και της κωδικοποίησής τους, χρησιμοποιείται η δομική-μορφολογική και τυπολογική μέθοδος ανάλυσης, όπως εφαρμόζονται από την επιστήμη της Χορολογίας. Τέλος, η ανάλυση των εθνογραφικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της «πυκνής περιγραφής», η οποία εμπεριέχει ταυτόχρονα την ανάλυση, δηλαδή την περιγραφή και την ερμηνεία των δεδομένων. Από την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι ο χορός μια μορφή ανθρώπινης δημιουργικής έκφρασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη συμπεριφορική διαδικασία του Βλάχικου Γάμου. Διαμέσου του χορού δημοσιοποιείται το γεγονός του γάμου και η χορευτική διαδικασία αποτελεί μέσον επισήμανσης και συνειδητοποίησης, προς τους μελλόνυμφους και τον περίγυρό τους, της καινούριας κατάστασης συνθηκών και όρων ζωής.

Η χορευτική λειτουργία του Βλάχικου γάμου, Λάτσα Σοφία
πτυχιακή εργασία
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθήνα, 2021
Διαβάστε online την εργασία παρακάτω ή κατεβάστε τη

η φωτογραφία απο το Λαογραφικό μουσείο Πεύκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ευχαριστίες
Περίληψη
Abstract
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κατάλογος Σχημάτων
Κατάλογος Εικόνων
Κατάλογος Πινάκων
Κατάλογος Συμβόλων και Συντομογραφιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Τοποθέτηση του προβλήματος
1.2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα
1.2.1 Σκοπός
1.2.2 Ερευνητικά ερωτήματα
1.3. Σημασία της έρευνας
1.4. Οριοθέτηση - Περιορισμοί της έρευνας
1.5. Περιγραφή των όρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1. Οι Βλάχοι
2.2. Αποδείξεις για την αυτοχθονία των Ελλήνων Βλαχόφωνων
2.3. Γλωσσικό-πολιτικό ζήτημα
2.4. Χαρακτηριστικά των Βλάχων και ο τρόπος ζωής τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
4.1. Το χωριό Πεύκη: Φυσική-πολιτική γεωγραφία
4.2. Το έθιμο του γάμου
4.2.1. Α΄ Φάση (πριν την τελετή)
4.2.2. Β΄ Φάση (κατά την τελετή)
4.2.3. Γ΄ Φάση (μετά την τελετή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
5.1. Η λειτουργία των χορών στο βλάχικο γάμο
5.2. Το χορευτικό σχήμα και η χορευτική διάταξη
5.3. Η μορφή και το ύφος των τοπικών χορών
5.4. Τα μουσικά όργανα και οι οργανοπαίκτες
5.5. Η θέση των χορευτών στο βλάχικο γάμο
5.6. Το χορευτικό ρεπερτόριο κατά τις γαμήλιες φάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
7.1. Συζήτηση
7.2. Συμπεράσματα
7.3. Μελλοντικές προτάσεις
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

Αναζήτηση