Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)Εν Βουκουρεστίω τη 23 Ιουλίου/5 Αυγούστου 1913
Η Αυτού Εξοχότης ο Κύριος Ελευθέριος Βενιζέλος, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελλάδος, Πρώτος Πληρεξούσιος της Ελληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως εν τη εν Βουκουρεστίω Συνδιασκέψει,

Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Κύριον Τ. Μαγιορέσκο, Πρόεδρον του Υπουργικού Συμβουλίου της Ρουμανίας, Πρώτον Πληρεξούσιον της Βασιλικής Ρουμανικής Κυβερνήσεως εν τη εν Βουκουρεστίω Συνδιασκέψει.

Αποκρινόμενος εις την υπό σημερινήν ημερομηνίαν επιδοθείσαν μοι υπό της Υμετέρας Εξοχότητος διακοίνωσιν, έχω την τιμήν να επιβεβαιώσω τη Υμετέρα Εξοχότητι ότι:
Η Ελλάς συγκατατίθεται να παράσχη αυτονομίαν εις τας των Κουτσοβλάχων σχολάς και εκκλησίας τας ευρισκομένας εν ταις μελούσαις ελληνικαίς κτήσεσι και να επιτρέψη την σύστασιν Επισκοπής διά τους Κουτσοβλάχους τούτους, της Ρουμανικής Κυβερνήσεως δυναμένης να επιχορηγή υπό την επίβλεψιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως, τα ειρημένα ενεστώτα και μέλλοντα θρησκευτικά και εκπαιδευτικά καθιδρύματα.
Ευαρεστηθήτε να δεχθήτε, Κύριε Πρόεδρε του Υπουργικού Συμβουλίου, την διαβεβαίωσιν της εξόχου προς υμάς υπολήψεως μου»

Ελευθέριος Βενιζέλος

Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Περί αποδοχής, εγκρίσεως και απικυρώσεως της εν Βουκουρεστίω την 28 Ιουλίου 1913 συνομολογηθείσης Συνθήκης ειρήνης μεταξύ Ελλάδας, Μαυροβουνίου, Ρωμουνίας και Σερβίας αφ' ενός και Βουλγαρίας αφ' ετέρου.
Στο παρόν άρθρο δημοσιεύεται όλη η συνθήκη όπως δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ Α΄217/28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1913
Διαβάστε online την εργασία παρακάτω ή κατεβάστε τη
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19130100217

Για τη συνθήκη του Βουκουρεστίου και το ιστορικό πλαίσιο της υπογραφής της μπορείτε να διαβάσετε εδώ: Η μειονοτική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου
Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη συνθήκη των Σεβρών, και στο άρθρο 12 της «Συνθήκης μεταξύ των προεχουσών συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Ελλάδος περί προστασίας των εθνικών κλπ μειονοτήτων», επαναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Ελλάδος που αναγραφόταν στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου όσον αφορά τις βλάχικες κοινότητες:

Η συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913)

Αναζήτηση