Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Πωγωνίου οὐδεμία λυστρικὴ πράξις ἐγένετο...

Φωνή της Ηπείρου 1892Ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Πωγωνίου καθ' ὅλον τὸ θέρος οὐδεμία λυστρικὴ πράξις ἐγένετο. Ὁ τρυγητὸς δὲ εἰς τὰ μέρη ταῦτα ὡς καὶ εἰς τὰ δυτικὰ χωρία τοῦ Ζαγορίου, ἐν συγκρίσει πρὸς τὰ παρελθόντα ἔτη, ἢν ἐφέτος ἀφθωνότερος. Πολλοὶ μὴ ἔχοντες σκεύη πρὸς ἐναποθήκευσιν τοῦ γλεύκους ἐπώλουν αὐτὸν πρὸς 5 καὶ 7 παράδες τὴν ὀκᾶν. Ἐνῶ δὲ εἰς τοιάτην εὐτελῆ τιμὴν ἐπώλουν τὸ προϊὸν τῶν κόπων αὐτῶν εἶναι ἠναγκασμένοι νὰ πληρόνωσιν 17 ἕως 20 παράδες κατ' ὀκᾶν τὸ δέκατον. Ὁ σίτος δὲ κομιζόμενος ἐκ διαφόρων μερῶν τῆς Μακεδονίας, ἕνεκα τῆς τακτικῆς συγκοινωνίας τιμᾶται 40 ἕως 42 παράδες.


   - Ἕνεκα διχονοιῶν τῆς κοινότητος ἔκλεισαν ἐντελῶς τὰ σχολεῖα τῆς κωμοπόλεως Πυρσόβιανης τῆς ἐπαρχίας Λιεσκοβίκου. Ἐπίσης ἕνεκα τῶν αὐτῶν λόγων ἔκλεισαν καὶ τὰ σχολέια ἐν Φούρκᾳ τῆς Κονίτσης, τὰ ὁποία ὅμως ἀμέσως κατελήφθησαν διὰ τῆς βίας ὑπὸ τοῦ ρωμουνοδιδασκάλου ὅστις ἐπὶ πολλὰ ἔτη διδάσκει ἐν τινι οἰκίας ἐν Φούρκᾳ καὶ μόλις ἀριθμεῖ περὶ τοὺς τρεῖς μαθητᾶς καὶ τούτους ἐκ τοῦ συγγενικοῦ κύκλου. Καὶ ὁ διδάσκαλος μὲν οὗτος ἐξεβλήθη βία ἐκ τῶν σχολείων ἀλλ' ἐν ὄσῳ ταῦτα μένουσι κλειστὰ ἐνδέχεται ν' ἀποσκιρτησωσι πολλοὶ τῶν μαθητῶν εἰς τοὺς ὁποίους οἱ ρωμουνοδιδάσκαλοι πολλὰ ὑπόσχονται πρὸς προσηλυτισμόν. Ἐν Παλαιοσελίῳ δὲ τῆς αὐτῆς ἐπαρχίας ἐστάλη ρωμουνοδιδάσκαλος ὑπὸ τοῦ διαβοήτου Μαργαρίτου ἀλλ' ἀπεπέμφθη οἰκτρῶς ὑπὸ τῶν κατοίκων. Τὰ αὐτὰ ἔπαθεν καὶ ἕτερος διδάσκαλος ἀποσταλεῖς εἰς τὸ χωρίον τοῦ Πωγωνίου Μεντζιτιέ. Πολλοὶ τῶν διδασκάλων τούτων μένουσιν ἀργοὶ καὶ μισθοδοτοῦνται χάρις εἰς τὴν εὐφυίαν τοῦ Μαργαρίτου.

 

 

Φωνή της Ηπείρου, 13 Νοεμβρίου 1892, Έτος Α', Αριθμ. 9

 

Αναζήτηση