Η περίπτωση της περαιτέρω ενδογενούς ανάπτυξης της επαρχίας Μετσόβου. Σιαπλαούρα Παναγιώτα

Η περίπτωση της περαιτέρω ενδογενούς ανάπτυξης της επαρχίας Μετσόβου. Σιαπλαούρα ΠαναγιώταΗ διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ορεινής περιοχής της επαρχίας Μετσόβου για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη (οικονομική – κοινωνική – πολιτισμική) της συγκεκριμένης περιοχής, αποτελούν τα ζητούμενα της παρούσας εργασίας, ζητούμενα που ανιχνεύονται στο λόγο των υπό μελέτη υποκειμένων. Οι πρώτες ερευνητικές επαφές με το χώρο στον οποίο αναφέρεται η ανά χείρας μελέτη πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα, Οκτώβριος 1999 – Σεπτέμβριος 2000, στο Ανήλιο, το Ανθοχώρι, το Βοτονόσι, το Μέτσοβο, τη Μηλέα και την Χρυσοβίτσα. Η συγκεκριμένη μελέτη χωρίζεται σε 9 κεφάλαια. Το αντικείμενο κάθε κεφαλαίου έχει συνοπτικά ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο, αφού προσδιοριστεί η περιοχή μελέτης και δοθεί το ακριβές γεωγραφικό της στίγμα στη συνέχεια γίνεται μια απόπειρα να αποκρυπτογραφήσουμε κάποιους θρύλους γύρω από την ονομασία της περιοχής. Ακολούθως αναφερόμαστε στην πληθυσμιακή συγκρότηση της περιοχής και στο προφίλ του ενεργού πληθυσμού της. 

Η ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων αλλά και της εξεταζόμενης περιοχής, δηλαδή της επαρχίας Μετσόβου, είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται το δεύτερο κεφάλαιο. Η παρελθοντολογία είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό για να μπορέσει να κατανοήσει κανείς το ιδιαίτερο καθεστώς της περιοχής από την πρώτη εμφάνιση των ανθρώπων στον τόπο αυτό μέχρι σήμερα. Άλλωστε το καθεστώς αυτό είναι που βοηθά την περιοχή ν’ ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. ώστε να μιλάμε σήμερα για ένα σενάριο με τίτλο «Εκεί που το παρελθόν προδιαγράφει το μέλλον». Το τρίτο κεφάλαιο μας ταξιδεύει στις φυσικές ομορφιές της περιοχής και στις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν εκεί. 

Στη συνέχεια γνωριζόμαστε με την υδρολογική καρδιά της Ηπείρου, τους ποταμούς της περιοχής. Η καταγωγή των Βλάχων γενικότερα και πιο ειδικά της προέλευσης των Βλάχων της περιοχής που εξετάζουμε είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται το τέταρτο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό ασχολούμεθα και με την επαγγελματική και κοινωνική σημασία του όρου «Βλάχοι». Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει εκτενή και συστηματική παρουσίαση της τοπικής οικονομίας της περιοχής όπου διεξήχθη η έρευνά μας. Συγκεκριμένα, αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του πρωτογενή, του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα καθώς και η δυναμική παρουσία τους στην περιοχή. Αντικείμενο του έκτου κεφαλαίου είναι οι θεωρίες ανάπτυξης και περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία και την πρακτική της τοπικής (ενδογενής) ανάπτυξης ως βασικού εργαλείου για χρησιμοποίηση αναφορικά με ορεινές – μειονεκτικές περιοχές, όπως είναι η επιχείρηση που εξετάζουμε. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της μελέτης είναι το έβδομο, γιατί αναφέρεται στη μεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας. Εδώ αναλύονται όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν και γίνεται σχολιασμός στα αποτελέσματα που εμφανίστηκαν. Ακολούθως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την εξέταση των μεταβλητών αυτών καθώς και οι συσχετίσεις μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών. Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα γύρω από τα προβλήματα που εντοπίσαμε μέσα από την έρευνά μας είναι το αντικείμενο του όγδοου κεφαλαίου. Αναλυτικά λοιπόν για όλους τους τομείς της οικονομίας αναφέρονται τα διαρθρωτικά τους προβλήματα μέσα από το πρίσμα των ερευνητών. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στην περιγραφή ενός αναπτυξιακού μοντέλου που προτείνεται για την περιοχή με βάση κάποιες αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις ανάπτυξης κατά τομέα είναι το αντικείμενο του - ενάτου τελευταίου – κεφαλαίου. Σε αυτό περιγράφονται οι προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής αναλυτικά και ξεχωριστά για καθέναν από τους τρεις τομείς της οικονομίας. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, στην οποία γίνονται σχετικές παραπομπές στα κείμενα των κεφαλαίων που αναλύθηκαν παραπάνω. Τέλος, στα παραρτήματα παρουσιάζονται ορισμένα «ντοκουμέντα» όπως το ερωτηματολόγιο της επιτόπιας έρευνας που χρησιμοποιήθηκε αλλά και οι νόμοι και οι κανονισμοί που ήταν σχετικά με το αντικείμενό μας και αρκετά διαφωτιστικοί ως προς εμάς. Πιστεύουμε πως η διάρθρωση των κεφαλαίων θα σας βοηθήσει να διεισδύσετε στο δύσκολο μα συνάμα έργο της περιφερειακής επιστήμης, ιδιαίτερα για την περιοχή της επαρχίας Μετσόβου, να καταλάβετε την διάρθρωση της ελληνικής επαρχίας, να γνωρίσετε τα προβλήματα της αλλά και τις ομορφιές της και κυρίως με ελπίδα και όραμα να βοηθήσετε να πάρουν «σάρκα και οστά» όσα είναι γραμμένα για την βελτίωση της περιοχής αλλά και άλλων παρόμοιων με αυτήν περιοχών. Τέτοια μέρη υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα. Υπάρχει και το ανθρώπινο αλλά και το υλικό δυναμικό, ώστε το «όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα» να πραγματοποιηθεί. Χρέος λοιπόν όλων να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. «Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες»1, μας λέει ο εθνικός μας ποιητής και για μια φορά ακόμη βρίσκεται στην επικαιρότητα, καθώς οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, όντως είναι φύλακες σύγχρονων Θερμοπυλών, Θερμοπυλών που λένε: Όχι στην αποψίλωση της υπαίθρου. Ναι στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Ναι στην δικαιότερη κατανομή των εισοδημάτων μεταξύ του πληθυσμού.

 

Πηγή (κατεβάστε):Βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Αναζήτηση