Βιβλίον ωμοπλατοσκοπίας υπό Γεώργιου Α. Μέγα

Ομωπλάτη αρνιούΕν τω υπ' αρ. 1493 κώδικι της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, φ.155β-159α, περιλαμβάνεται «βιβλίον παραδοθέν εκ τε Τούρκων και βαρβάρων, προδηλωτικόν των εσομένων <εκ των> εν τω ωμοπλάτη φαινομένων τεκμηρίων»...

Βιβλίον ωμοπλατοσκοπίας υπό Γεώργιου Α. ΜέγαΟ κώδιξ ατυχώς δεν φέρει χρονολογίαν, αλλ' ο Ι. Σακελλίων εν τω Καταλόγω των χειρογράφων της Εθν. Βιβλιοθήκης νομίζει αυτόν «περί τελετώσαν την ΙΒ' εκατονταετηρίδα γεγραμμένον», ο δε καθηγητής της Ιστορίας και Παλαιογραφίας εν τω Πανεπιστημίω κύριος Σ. Κουγέας, ον παρακαλέσαμεν να εκφέρη γνώμην, τάσσει αυτόν εις τον ΙΓ' αιώνα, ότε η χρήσις του χάρτου είχεν επικρατήσει της περγαμηνής προς γραφήν βιβλίων παρά τοις Βυζαντινοίς. Προς την γνώμην ταύτην συμφωνεί απολύτως και η ποιότης του χάρτου, όντος αδροτάτου, και η γραφή, ήτις περιέχει μεν γράμματα «μεμεγεθυσμένα», αλλ' όχι ταύτα κατα τρόπον τυπικόν, ως γίνεται τον ιγ' και τους μετέπειτα αιώνας. Όθεν το χειρόγραφον δύναται μετα πιθανότητος να τεθή εις το πρώτον ήμισυ του ΙΓ' αιώνος· ο χρόνος δ' ούτος προφανώς είναι terminus ante quem η πραγματεία πρέπει να έχη συνταχθή.

Ωμοπλάτη αρνιού
Η ορθογραφία του κώδικος είναι σχετικώς καλή, αλλά τα υπάρχοντα σφάλματα αρκούσιν, ίνα αποδείξωσι την αμάθειαν του βιβλιογράφου και η στίξις είναι όλως πλημμελής, το δ' υπογεγραμμένον ιώτα γενικώς λείπει. Δίο εις το εκδιδόμενον κείμενον υποσημειούμεν μόνον τας γραφάς του χειρογράφου, ας προς αποκατάστασιν του κειμένου διωρθώσαμεν. Ατυχώς μεταξύ των φ. 155 και 156 υπάρχει χάσμα, εκπεσόντος ενός πιθανώς φύλλου.

Γεώργιος Α. Μέγας
Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιβλίον ωμοπλατοσκοπίας εκ κώδικος της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών
Λαογραφία, Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμος Θ', Αθήνα 1926

 

Διαβάστε το σε πλήρη προβολή

 

  

Βιβλίον ωμοπλατοσκοπίας υπό Γεώργιου Α. Μέγα

Βιβλίον ωμοπλατοσκοπίας υπό Γεώργιου Α. Μέγα

Ωμοπλάτη αρνιού

Ωμοπλάτη αρνιού

Ωμοπλάτη αρνιού

Αναζήτηση