Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ
   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω

Υ

υγεία σανατάτι
υγιής σανατόσου
υγραίνω ούντου
υγρασία νουτίι
υπακούω ασκούλτου
υπηρέτης χουσμικιάρου
ύπνος σόμνου
υπογραφή υπουγραφίι
υποκρισία υπουκρισίι
υπομονή υπουμουνίι
ύποπτος ύπουπτου
υπόσχεση υπόσχισι
υφάδι τράμα
υφαίνω τσάσου
ύφασμα πάντζα
ύφασμα (κομμάτι) πιάτικα
υφασμένος τσασούτου
ύψωμα τζιάνα

 

Αναζήτηση